Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła             i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się                  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Myślibórz podpisała umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z WFOŚiGW w Szczecinie na kwotę 375.500,00 zł. W tej kwocie przewidziane jest 14 dotacji dla mieszkańców Gminy Myślibórz w zależności od dochodów.

Do kogo skierowany jest program?

 • do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności,

− ograniczonego prawa rzeczowego,

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r.   o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

 • małych wspólnot mieszkaniowych od 3 do 7 lokali (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

Program przewiduje trzy progi poziomu dofinansowania zależne od kryterium dochodowego:

 • Podstawowy - 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł (uzyskany dochód roczny nie przekracza 135 000 zł - na podstawie PITu za rok poprzedzający moment złożenia wniosku)
 • Podwyższony – 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł  w gospodarstwie jednoosobowym) 
 • Najwyższy – 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 1 090zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym)
 • Dla Wspólnot mieszkaniowych  w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych- do 60%  kosztów kwalifikowalnych, wsparcie wynosi do 350 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł w przypadku projektu, który obejmuje również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł w przypadku uwzględnienia pomp ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada jedynie termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Próg podwyższony i najwyższy są ustalane na podstawie zaświadczeń, o które mieszkańcy muszą wcześniej wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nabór wniosków trwał będzie od 15.07.2024 r. do 14.08.2024 r. Wnioski należy złożyć     w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz.

Po zakwalifikowaniu się do programu, wnioskodawca podpisze umowę z Gminą Myślibórz    o dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" i wykona zaplanowaną inwestycję. Mieszkaniec otrzyma zwrot poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w programie.

Informacje o szczegółach programu można uzyskać pod nr telefonu 95 747 91 74, w pokoju nr 114 Urzędu Miejskiego w Myśliborzu lub na stronie internetowej mysliborz.pl w zakładce Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o.  w Myśliborzu informuje , że do konkursu  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PGK i M w Myśliborzu wpłynęły 2 oferty konkursowe spełniające wymogi formalne, wynikające z procedury naboru.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach  17-20 czerwca 2024 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu został wybrany Pan Krzysztof Szawarski zamieszkały w miejscowości  Dąbrowa.

Utrudnienia w ruchu drogowym podczas wyścigu kolarskiego

Informujemy, że w związku z odbywającym się w dniu 16 czerwca 2024 r. wyścigiem kolarskim w Myśliborzu zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w mieście.

W dniu wyścigu od godziny 9.00 do godziny 15.00 zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice:
- ul. 11 Listopada (start / meta),
- ul. Spadzista,
- ul. Warszawska,

-ul. Ratuszowa
- ul. Rynek im. Jana Pawła II
- ul. Andersa
- ul. Pionierów (od Andersa do Boharterów Warszawy)
- ul. Bohaterów Warszawy
- ul.Koscielna
- ul. Marcinkowskiego

Prosimy o stosowanie się uczestników ruchu drogowego do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu oraz zachowania szczególnej ostrożności przy wyjazdach z posesji oraz przy włączaniu się do ruchu. Wyścig kolarski poruszał się będzie po wyznaczonej trasie w czasie 35 pętli. W załączeniu poniżej schemat trasy i oznakowania objazdu.

Mieszkańców Myśliborza przepraszamy za utrudnienia w ruchu i zapraszamy do bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniu.

(-) Paweł Kucharski
p.o. Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Tymczasowa organizacja ruchu Wyścig Kolarsk .

Przebieg trasy wyścigu .

Parkingi Dni Myśliborza

Informujemy, że w związku z obchodami Dni Mysliborza w dniach 14-16 czerwca br. będą dostępne miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych w następujących lokalizacjach:

1. ul. 11 listopada ,,plac cyrkowy"- 200 miejsc postojowych         

2. ul. Kościelna - 25 miejsc postojowych

3. ul. Celna ,,targowisko"-  55 miejsc postojowych                                                                             

4. ul. Królewiecka centrum handlowe VENDO PARK - 150 miejsc postojowych

NA ul. KS. SOPOĆKI, ul. MARCINKOWSKIEGO ORAZ ul. 11 LISTOPADA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZATRYZMYWANIA SIĘ.

Prosimy o parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych oraz stosowanie do poleceń jednostek kierujących oraz osób pilnujących porządku na miejscach postojowych.

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Parkingi DM 2024 .

Informacja

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Myśliborzu

 

RADA NADZORCZA Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu ul. Celna 21

ogłasza

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki formalne:

 1. wykształcenie wyższe – w szczególności preferowane jest wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 2. co najmniej 5 - letni staż pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. niekaralność za przestępstwo, w szczególności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek i nie toczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 6. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu”,  w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu, ulica Celna 21 w terminie do dnia 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00 lub przesłanie pocztą na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu, z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu do dnia 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

Oferta winna zawierać:

 • Kwestionariusz osobowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu,
 • Pisemne oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu,
 • Kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie konkursu w pkt. II,
 • CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji.
 • List motywacyjny,
 • Informację o odbytych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i zdobytych uprawnieniach.

Rada Nadzorcza telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail zawiadamia wybranych kandydatów o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Wyciąg z regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM  Sp. z o.o. w Myśliborzu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu www.bip.mysliborz.pl oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu www.pgkim-mysliborz.com.

Informacje o PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu kandydaci mogą uzyskać do dnia 13 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki w Myśliborzu, ul. Celna 21, pokój nr 17, w godzinach od 700 do 1500.

Oferty kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz oferty nie spełniające wymogów kwalifikacyjnych podanych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza może odwołać, unieważnić lub zmienić warunki niniejszego konkursu   w każdym czasie, bez podania przyczyn.

                                                                       

                                                                                                      Rada Nadzorcza

                                                                                                      PGK i M Sp. z o.o. w Myśliborzu

Regulamin konkursu – pobierz plik

Mieszkańcy Myśliborza zbierają elektroodpady!

 

Regulamin akcji .

Załącznik do regulaminu .

Informacja

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu ul. Celna 21 zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniach 12 i 19 grudnia 2023 r. postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa zarządu Spółki podjęła decyzję o jego zakończeniu bez dokonania wyboru.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bogacki

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2024r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2024r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Myśliborzu

 

RADA NADZORCZA

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu ul. Celna 21

ogłasza

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki formalne:

 1. a) wykształcenie wyższe – w szczególności preferowane jest wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 2. b) co najmniej 5 - letni staż pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym,
 3. c) korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. e) niekaralność za przestępstwo, w szczególności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek i nie toczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 6. f) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM Sp .z o.o. w Myśliborzu”,  w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu, ulica Celna 21 w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 lub przesłanie pocztą na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu, z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

Oferta winna zawierać:

 • * Kwestionariusz osobowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu,
 • * Pisemne oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu,
 • * Kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie konkursu w pkt. II,
 • * CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji.
 • * List motywacyjny,
 • * Informację o odbytych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i zdobytych uprawnieniach.

Rada Nadzorcza telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Wyciąg z regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM  Sp. z o.o. w Myśliborzu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miejskiego   w Myśliborzu www.bip.mysliborz.pl oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu www.pgkim-mysliborz.com.

Informacje o PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu kandydaci mogą uzyskać do dnia 08 grudnia 2023 r. w siedzibie Spółki w Myśliborzu, ul. Celna 21, pokój nr 17, w godzinach od 700 do 1500.

Oferty kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz oferty nie spełniające wymogów kwalifikacyjnych podanych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może odwołać, unieważnić lub zmienić warunki niniejszego konkursu  w każdym czasie, bez podania przyczyn.

                                                                       

Regulamin konkursu – pobierz plik

                                                                                                                            Rada Nadzorcza

                                                                                                      PGK i M Sp. z o.o. w Myśliborzu

Informacja

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje , że

na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 rok, poz. 1320 ; Dz.U.2021 rok poz.1162 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

w dniu 10 listopada 2023 roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy .

                                                                                                     

Prezes Zarządu

/-/Bogusław Bukowski

Mieszkańcy Myśliborza zbierają elektroodpady!

EKO-MYŚL wraz z Fundacją Sireco, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Nadleśnictwo Myślibórz zapraszają mieszkańców Gminy Myślibórz do udziału w akcji ROZSADY ZA ELEKTROODPADY. Akcja rozpocznie się w sobotę 28 października br., w godz. 10.00-15.00 na PSZOKu i potrwa przez cały listopad do wyczerpania zapasów sadzonek.

 

EKO-MYŚL wraz założoną Fundacja Sireco, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Nadleśnictwo Myślibórz inicjują w sobotę 28 października w godz. 10.00-15.00 w PSZOKu (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), przy ulicy Celnej 21 w Myśliborzu, akcję ROZSADY ZA ELEKTROODPADY. Każdy przyniesiony do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny będzie można wymienić na sadzonkę jodły kaukaskiej lub cebulki kwiatowe. Zbiórka potrwa przez cały listopad w godzinach otwarcia PSZOKu, do wyczerpania zapasów roślin.

 

„Zbieramy wszystko co jest związane z elektroniką – zepsute telewizory, telefony, komputery, ładowarki, ale także stary sprzęt gospodarstwa domowego, jak lodówki, zmywarki czy pralki. Zapraszamy mieszkańców, by w trakcie sobotnich zakupów, zajechali do PSZOKu i wymienili zepsute sprzęty na rośliny” – wyjaśnia Magdalena Witera, koordynatorka akcji ze strony PGKiM.

 

W dzień inauguracji akcji dla osób, które przyjadą do PSZOKu i przekażą do recyclingu zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, oprócz sadzonek jodły kaukaskiej i cebulek kwiatowych, organizatorzy przygotowali również ciepły poczęstunek. Specjalnie na tę okazję miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna ugotuje pyszny jesienny bigos, którym będą częstowani mieszkańcy. Ponadto na zaproszenie EKO-MYŚLa przyjedzie ze stoiskiem edukacyjnym firma Elektrorecykling, która profesjonalnie przetwarza elektroodpady i opowie wszystkim zainteresowanym na czym polega odzysk elektrośmieci.

 

 „Wymianą elektrośmieci na rośliny chcemy zwrócić uwagę mieszkańców naszej gminy na to, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Jesień to bardzo dobry czas na sadzenie drzewek czy cebulek w naszych ogrodach, stąd pomysł na wspólną akcję” – przyznaje Marta Jaworska z Nadleśnictwa Myślibórz.

 

ROZSADY ZA ELEKTROODPADY to akcja mająca na celu promowanie możliwości bezpłatnego korzystania z PSZOKu oraz edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady, które mogą być szkodliwe dla nas i dla środowiska, dlatego tak ważna jest ich odpowiednia segregacja i przekazanie do recyklingu. Elektroodpady w większości można odzyskać i stają się one wówczas cennym zasobem, z którego produkowane są nowe urządzenia” – podsumowuje Wiceprezes Zarządu Fundacji Sireco oraz koordynatorka akcji z ramienia EKO-MYŚLa, Dominika Pupkowska-Bral.

 

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

 1. Celna 21, Myślibórz

czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00

w soboty w godz. 9.00-14.00

 

Regulamin akcji .

Załącznik do regulaminu .

Konkursy ekologiczne

Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych z gminy Myślibórz do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych.

Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody.

Regulaminy konkursów można znaleźć klikając w linki poniżej :

Regulamin konkurs zbiórka odpadów szkło i makulatura

Regulamin konkurs plastyczny

Regulamin konkurs filmowy

DNI LITEWSKIE 15-15 LIPCA 2023

UWAGA INFORMACJA SEC SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA

AWARIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W MYŚLIBORZU

Z przykrością informujemy o przedłużającej się awarii głównej sieci ciepłowniczej w miejscowości Myślibórz.

Niestety mimo ogromnego zaangażowania pracowników i wykorzystaniu różnych metod poszukiwawczych ciągle nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnego miejsca awarii. W dniu dzisiejszym przystępujemy do wyrywkowego odkrywania sieci ciepłowniczej na wytypowanym odcinku. Do prac zaangażowani zostali pracownicy nie tylko z oddziału myśliborskiego SEC Region, ale również z innych miejscowości. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nietypowych zjawisk, których przyczyną mogła być awaria sieci ciepłowniczej takich jak pojawienie się wody w piwnicach, kanałach, zagłębieniach terenu, studzienkach, nasiąknięcie terenu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepłej wody mieszkańcom Myśliborza.

Wiecej informacji na stronie internetowej SEC

Informacja

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że

w dniu 2 maja 2023 roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy .

                                                                                                     

Prezes Zarządu

/-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15 na działce o numerze 98/25 obręb 2 Myślibórz, zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynkach”, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152998 

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

“odZYSKaj – wykorzystaj” w Myśliborzu

Czy wiecie, że z 35 butelek PET może powstać jeden polar? A 59 kg makulatury ratuje jedno drzewo? Posegregowane odpady przestają być śmieciami, a stają się cennymi surowcami!
Recykling zaczyna się w naszym domu! Za każdym razem, gdy prawidłowo segregujecie swoje odpady, realnie wpływacie na stan środowiska. Wasze drobne decyzje, podejmowane każdego dnia sumują się w kilogramy odzyskanych surowców, a te trafią powtórnie do gospodarki ograniczające tonaż odpadów.

18 marca, w Światowy Dzień Recyklingu, rusza projekt edukacji ekologicznej realizowany przez EKO-MYŚL i Fundację Sireco oraz PGKiM pod Patronatem Honorowym Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego.

Program edukacyjny podzielony został na dwa etapy. W semestrze wiosennym wystartuje akcja edukacyjna pod nazwą: „odZYSKaj wykorzystaj” obejmującą konkurs na rzeźbę z surowców wtórnych (tworzywa sztuczne) dla dzieci z klas 1-3, wystawę wykonanych prac konkursowych organizowany we współpracy z MOK w ramach Dnia Dziecka, plenerowe warsztaty na stoisku EKO-MYŚL i PGKiM oraz spektakl ekologiczny podczas Dni Myśliborza.

HARMONOGRAM KONKURSU

14 kwietnia – termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Zgody na przetwarzanie danych i Klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 2 do Regulaminu): br. Formularze należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundacja@sireco.pl

10 maja – termin dostarczenia prac konkursowych oraz oryginałów Formularzy zgłoszeniowych, Zgody na przetwarzanie danych i Klauzuli informacyjnej. Organizator Konkursu przygotuje wystawę ze zgłoszonych prac w formie stacjonarnej lub online.

9 czerwca – zakończenie głosowania online na najlepsze prace

12 czerwca – Organizator poinformuje mailowo oraz za pośrednictwem strony internetowej, która klasa zwyciężyła

17 czerwca – wręczenie nagród dla zwycięskiej klasy podczas Dni Myśliborza. Rodzinny eko-piknik z warsztatami oraz prezentacja ekologicznego spektaklu dla wszystkich dzieci.

Dla szkoły, która zwycięży w konkursie „odZYSkaj wykorzystaj” firma EKO-MYŚL i Fundacja Sireco przygotowała edukacyjne kosze do segregacji odpadów oraz upominki dla uczniów zwycięskiej klasy, która zostanie nagrodzona na scenie podczas Dni Myśliborza w dniu 17 czerwca. Tego dnia, po wręczeniu nagród dla wszystkich uczestników konkursu zaplanowano bezpłatne przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej, które będzie doskonałym uzupełnieniem merytorycznym prowadzonej akcji.

Jesienna edycja przedsięwzięcia, zaplanowana i organizowana przez PGKiM, pod nazwą „Wiem, jak segregować, by niczego nie marnować” obejmuje trzy konkursy i lekcje edukacyjne w szkołach.

KONTAKT

DOKUMENTY DO POBRANIA

Przerwa w dostawie wody

PWiK Sp. z o.o. W Myśliborzu informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa Rynku miejskiego w Myśliborzu" w nocy z 21 na 22 marca 2023 r. w godzinach od 22.00 do 06.00 wystąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa obejmie obszar miasta Myśliborza od mostu na rzece Myśli w stronę wylotową w kierunku Szczecina oraz sołectwa: Dąbrowa, Czółnów, Klicko, Myśliborzyce, Myśliborzyce Kolonia. Pozostała część miasta od mostu na Myśli w stronę wylotową w kierunku Dębna będzie zaopatrywana w wodę w trybie normalnym.   

Semenyszyn Sławomir

Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Myślibórz, ze względu na prognozowane złe warunki atmosferyczne (silny wiatr), mogące powodować zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, prosi o niewchodzenie na teren cmentarzy komunalnych.

Ostrzeżenie pogodowe obowiązuje od piątku 17 lutego 2023 r. od godziny 16:00 do soboty 18 lutego 2023 r. do godziny 24:00

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosić będzie:

 • 27   zł miesięcznie od mieszkańca,
 • 135 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje więcej niż 5 osób,
 • 26 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym, na której bioodpady będą zbierane w kompostowniku przydomowym i wykorzystywane na własne potrzeby,
 • 130 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, na którym zamieszkuje więcej niż 5 osób na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której bioodpady będą zbierane w kompostowniku przydomowym i wykorzystywane na własne potrzeby.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych miejscowość Dalsze stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5 zł miesięcznie od mieszkańca.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 206 zł.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości nie zamieszkałych:

 • pojemnik lub worek o pojemności 80 l w wysokości     9,67 zł
 • pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 14,50 zł
 • pojemnik o pojemności 240 l w wysokości              29,00 zł
 • pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości             132,92 zł
 • pojemnik o pojemności 1500 l w wysokości             181,26 zł
 • kontener o pojemności 8 m³ w wysokości               966,67 zł.

Jednocześnie informujemy, iż nie ma konieczności zmiany deklaracji. Prosimy o terminowe uiszczanie opłaty.

Ujawnienie podczas kontroli zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny spowoduje naliczenie opłaty podwyższonej, stanowiącej trzykrotność opłaty zdeklarowanej, za miesiące w których stwierdzono brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Numer konta na jaki należy odprowadzać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. Opłaty należny wnosić do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu pok. nr 113 lub 114, tel (95) 7479187 lub (95) 7479174.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24.12.2022 oraz dnia 31.12.2022 PSZOK czynny będzie w godzinach 09:00 - 12:00.

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2023r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2023r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Święto Wojska Polskiego

Burmistrz Myśliborza zaprasza na uroczytości związane ze Świętem Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia 2022 roku. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Wojska Polskiego, Ojczyzny i Pokoju na świecie, która zostanie odprawiona o godz. 11.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

Następnie od godziny 14.00 rozpocznie się piknik wojskowy

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.08.2022 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Myśliborzu w związku z trwającymi upałami został wprowadzony skrócony czas pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

Jutro, 16 lipca, zapraszamy na Myśliborskie Kino Plenerowe 🎥 Pokaz filmowy odbędzie się na Plaży Miejskiej, start godz. 21.00.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2022 r. w związku z trwającymi upałami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Myśliborzu został wprowadzony skrócony czas pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o miejscach parkingowych - Dni Myśliborza 2022

Informujemy, że w dniach od 10 do 12 czerwca w trakcie trwania imprezy pn. „Dni Myśliborza 2022” zostały wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych w następujących lokalizacjach:
- ul. 11 Listopada „plac cyrkowy” 200 miejsc postojowych,
- ul. Kościelna 25 miejsc postojowych,
- ul. Celna „targowisko” 55 miejsc postojowych,
- ul. Północna Starostwo Powiatowe 70 miejsc postojowych,
- ul. Królewiecka centrum handlowe VENDO PARK 150 miejsc postojowych
Wszystkich uczestników imprez związanych z obchodami Dni Myśliborza prosimy o parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.
Poniżej program „Dni Myśliborza 2022” oraz mapa z lokalizacją miejsc parkingowych na czas imprezy.

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na „Wymianę pokrycia dachowego na połaci południowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników”.

 

Termin składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 15.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz składania ofert!

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 - Obmiar

Zał. nr 3 - Wzór umowy

 

 

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14”.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107035

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100969

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu  od dnia 1.03.2022r. dystrybucji butli z gazem.

Zgłoszenia przyjmowane są przez infolinię GASPOL pod numerem telefonu 19 919.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko od klientów indywidualnych i dotyczą wyłącznie terenu miasta Myślibórz.

Zamówienia będą realizowane w godzinach  9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku
w  kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

Płatność tylko gotówką.

 

Prezes Zarządu PGKiM sp. z o.o.

      /-/ Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94873

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Informacja

Ogłoszenie

W trosce o bezpieczeństwo oraz z uwagi na dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym regionie,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu,

informuje o wstrzymaniu przyjęć interesantów od dnia 25 stycznia 2022 roku.

Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

 

Sekretariat: 95 747 31 65

Numery wewnętrzne dostępne na stronie:  http://pgkim-mysliborz.com/

Email: sekretariat@pgkim-mysliborz.com

 

 

Prokurent PGKiM Sp. z o.o.

(-) Andrzej Jakubowski

Informacja

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że

na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. 2020 rok , poz. 1320 , Dz.U.2021 rok poz.1162 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

w dniu 7 stycznia 2022  roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy .

                                                                                                     

Prezes Zarządu

/-/Bogusław Bukowski

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2022r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2022r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. 2020 rok , poz. 1320 ; Dz.U.2021 rok poz.1162 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 ) w dniu 24 grudnia  2021 roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy .

                                              

                                                                               Prezes Zarządu

                                                                         /-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 14 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

 

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w miejscowości Myślibórz przy ul. Warszawskiej 14, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14”.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78874

 

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 14 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w miejscowości Myślibórz przy ul. Warszawskiej 14, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71915

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11 - lidera projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Myśliborzu (74-300) przy ul. Ratuszowej 11, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15,
ul. Warszawskiej 14".

 

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60720

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11 - lidera projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury drugiego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Myśliborzu (74-300) przy ul. Ratuszowej 11.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56044?sekcja=ogloszenie

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Zarządzenie

Ogłoszenie PGKiM w Myśliborzu

Awaria telefonów stacjonarnych została usunięta, centrala telefoniczna została naprawiona a kontakt telefoniczny do PGKiM został przywrócony.

 

 Prezes Zarządu

  /-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM w Myśliborzu

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy     (Dz. U. 2018 rok , poz. 917 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

w dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                      

 Prezes Zarządu

  /-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11 - lidera projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Myśliborzu (74-300) przy ul. Ratuszowej 11.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47705

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Prezes Zarządu PGKiM sp. z o.o.
/-/ Bogusław Bukowski

Komunikat

Konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami w postaci edytowalnej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2021r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2021r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Komunikat

"Zima w mieście"

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat

Komunikat Burmistrza

Szanowni Państwo,

rozumiejąc olbrzymie trudności, jakie spotkały sprzedawców kwiatów, w związku z ogłoszonym przez rząd zamknięciem cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada wychodzimy z propozycją odkupienia od Państwa towaru, który nie mógł zostać sprzedany z powyższego powodu.

Prosimy wszystkich sprzedawców detalicznych z Gminy Myślibórz, którzy zakupili kwiaty doniczkowe przed 30 października, o składanie ofert sprzedaży tych kwiatów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu przy ul. Celnej 21 pod numerem telefonu 95 747 31 65 w poniedziałek 2 listopada 2020 roku w godzinach od 7 do 14.

Towar zostanie odkupiony po cenach hurtowych. Wszystkie zakupione kwiaty zostaną rozstawione na naszych cmentarzach oraz będą wykorzystane do ozdobienia naszego miasta.

 

Łączę wyrazy szacunku
i życzenia pozostania w dobrym zdrowiu

Burmistrz Myśliborza

/-/ Piotr Sobolewski

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

Telefon alarmowy

INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW , DZWONIĄC NA NR 697 690 238 OD PON. DO PT. W GODZ. OD 7:00 DO 15:00 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, JEST PODANIE SWOJEGO IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO.

UWAGA !!!

Dziękujemy za nominację od EKO-MYŚL Sp. z o.o.
PGKiM Sp. z o.o. to firma, która nie boi się wyzwań, dlatego przyjmujemy i pompujemy dla Franka Kępy!!!
Akcja #gaszynchallenge to wyzwanie polegające na zbiórce pieniędzy dla dzieci chorych na SMA. Zasady są proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto zbiórek dzieci chorych na SMA. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby lub instytucje.
My do akcji nominujemy następujących szczęśliwców :-) !!!:
  SANEPID w Myśliborzu,
  POWIATOWY URZĄD PRACY w Myśliborzu,
  POCZTĘ POLSKĄ-URZĄD POCZTOWY w Myśliborzu.
 
 Link do skarbonki i zbiórki: skarbonka wyzwania https://www.siepomaga.pl/gaszynchalle... zbiórka Franka https://www.siepomaga.pl/franekwojownik
 
 

Zasady dotyczące zbiórki odpadów

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że

na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy     (Dz. U. 2018 rok , poz. 917 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

 

dzień 12 czerwca 2020  r. (piątek)  jest   dniem wolnym od pracy

w zamian za święto wypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 roku .

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PAŹDZIERNIK 2020r.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO KWIECIEŃ 2020r.

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 27-04-2020r. DLA MIASTA

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 27-04-2020r. DLA MIEJSCOWOŚCI: ZGODA, MĄCZLINO, WIERZBNICA, WIERZBÓWEK, DALSZE.

Komunikat dla mieszkańców

Na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami i w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 9w czasie trwania pandemii/epidemii) przedkładamy poniżej
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wyrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucone są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Komunikat dla mieszkańców

Gmina Myślibórz podejmuje kolejne działania w walce z koronawirusem, które skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu możliwości rozprzestrzeniania się epidemii w naszej gminie.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Myślibórz w dniu 9 kwietnia 2020 roku rozpoczyna prewencyjną akcję dezynfekcji przestrzeni publicznej. Działania związane z dezynfekcją prowadzone będą w czwartki (teren miasta) oraz w piątki (tereny wiejskie).

Dezynfekcja obejmie wiaty przystankowe, ławki, kosze i  tereny bezpośrednio przy wiatach przystankowych, a także poręcze schodów w ciągach pieszych oraz teren targowiska.

Choć  to zdecydowanie nie czas na korzystanie z infrastruktury, przesiadywanie na ławkach, czy też spacer, wiele osób codziennie musi dojechać do pracy, czy dotrzeć na zakupy. Dlatego służby dbają o dezynfekcję obiektów przestrzeni publicznej.

Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie siadać na ławce, jeśli nadal jest wilgotna, ponieważ można uszkodzić ubranie, a w obecnych warunkach pogodowych powierzchnia może schnąć nawet do 20 minut po dezynfekcji.

Informacje o prowadzonych działaniach związanych z dezynfekcją przestrzeni publicznej zostaną podane do wiadomości mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Myśliborzu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, wywieszone na tablicach ogłoszeniowych oraz rozpowszechnione w formie komunikatów głosowych i informacji zamieszczonych w mediach lokalnych.

Szczegółowych informacji o prowadzonych działaniach udziela – Robert Petruk, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 95 747 20 59.

Informacja dotycząca koronawirusa - PSZOK

Informacja dotycząca koronawirusa

Informacja dotycząca koronawirusa

Informacja dotycząca koronawirusa

W związku z ostrzeżeniami przed epidemią spowodowaną koronawirusem w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w którym głos zabrał Prezes Zarządu i Pracownik odpowiedzialny za BHP.

Informacja dotycząca koronawirusa

W związku z napływającymi informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w Chinach, a także stwierdzeniu pojedynczych przypadków tej choroby w Europie, należy monitorować sytuację i zachować czujność.

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia należy bezwzględnie wzmocnić higienę rąk poprzez częste i długie ich mycie wodą z mydłem, ewentualnie stosując środki alkoholowe do ich dezynfekcji. Nie należy dotykać nieumytymi rękami oczu, nosa i ust. Warto unikać, podobnie jak w przypadku grypy, dużych skupisk ludzi, a także kontaktu z chorymi podejrzeniem lub zakażeniem wirusem korona. Należy stosować jednorazowe chusteczki, gdy kichamy i kaszlemy. Myć powierzchnie i przedmioty często dotykane.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie PSSE w Myśliborzu pod adresem https://pssemysliborz.pis.gov.pl oraz na stronie GIS pod adresem https://gis.gov.pl/

BEZPIECZNE FERIE Z KULTURĄ 2020

PGKiM Sp. z o. o. dziękuje organizatorom-MOK, MiPBP, MPM-oraz uczestnikom ,,Bezpiecznch Ferii z Kulturą ", za wspólną edukację oraz mile i spędzony czas, podczas spotkań w ramch dwóch turnusów ferii 2020😊 Mamy nadzieję, że dzieci zrobią dobry użytek z wiedzy z zakresu segregacji odpadów oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a drobne upominki ufundowane przez PGKiM Sp. z o. o. wywołają miłe wspomnienia. Dziękujemy również za prezenty dla podopiecznych,, Psiego Tuliska"😊 Tym sposobem dzieci od razu udowodniły jak ważne jest uwrażliwianie ich młodziutkich serduszek❤️

BEZPIECZNE FERIE Z KULTURĄ 2020

PGKiM Sp. z o.o. wspiera „Bezpieczne Ferie z Kulturą”, których organizatorami są myśliborskie instytucje kultury (MOK, MiPBP, MPM) .

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz oraz gabarytów.

HARMONOGRAM DOTYCZY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dot. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianami dotyczącymi zasad gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Myślibórz, które obowiązują od dnia 01 stycznia 2020 r., deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać codziennie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 113 i 114 w godzinach od 7:15 do 15:15 a we wtorki i czwartki w godzinach od 7:15 do 17:00.

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r.. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI OD 01-01-2020r. DO 31-12-2020r.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI OD 01-01-2020r. DO 31-12-2020r.. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM DOTYCZY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH

HARMONOGRAM DOTYCZY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy NOWOGRÓDEK POMORSKI na rok 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy NOWOGRÓDEK POMORSKI na rok 2020. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2020 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2020 ROKU . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Będą kary za blokowanie dróg dojazdowych do pojemników z odpadami komunalnymi.

Coraz częściej, do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzy docierają informacje o nagminnym łamaniu zasad przez użytkowników pojazdów, którzy blokują drogi dojazdowe do miejsc składowania śmieci.

Jak wiadomo, na terenie Myśliborza znaczna ilość dróg prowadzi do miejsc parkingowych na osiedlach na których wyznaczone są miejsca składowania odpadów komunalnych.

Niestety brak wyobraźni użytkowników pojazdów, którzy zastawiają bądź blokują swoimi pojazdami dojazd do tych miejsc stanowi duże utrudnienie dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na terenie Myśliborza a także całej Gminy. Służby te mają duży problem aby dotrzeć do miejsc składowania śmieci i na bieżąco je odbierać.

Ponadto, parkowanie w pobliżu śmietników stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w przypadku powstania pożaru tych pojemników i składowanych w nich odpadów co z kolei powoduje duże utrudnienia w podejmowaniu szybkich i skutecznych działań  przez odpowiednie służby w tym Straż Pożarną czy Policję.

W związku z powyższym, w przypadku powtarzających się sytuacji związanych z zastawianiem bądź blokowaniem dojazdu do tych miejsc na terenie Gminy Myślibórz, w stosunku do właścicieli pojazdów oraz ich użytkowników będą wyciągane przez myśliborskich policjantów konsekencje, poprzez nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych bądź kierowania wniosków o ukaranie do Sądu.

A o to przykłady:

 

 

W tym roku posprzątam mój kawałek Polski!

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Administracyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłosił nabór na stanowisko Kierownika Administracyjnego.
Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w dniu 3 czerwca 2019 roku oraz na stronie pgkim-mysliborz.com w dniu 4 czerwca 2019 roku.
Na stanowisko Kierownika Administracyjnego wpłynęło 2 oferty spełniające wymogi formalne , wynikające z procedur naboru.
Po przeprowadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dokonano wyboru.
Na stanowisko Kierownika Administracyjnego został wybrany Pan Krzysztof Szabatowski zamieszkały w Lipianach

Uzasadnienie wyboru:
- spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
- pozytywna ocena Komisji rekrutacyjnej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji ppoż.(operatu przeciwpożarowego). Prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 24.06.2019 w siedzibie Spółki przy ul. Celnej 21 w Myśliborzu lub na adres e-mail: sekretariat@pgkim-mysliborz.com

Szczegóły zapytania cenowego. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Załącznik. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy,
szeroka wiedza o zarządzaniu i administracji,
doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych,
Wymagania dodatkowe :
znajomość obsługi komputera
znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
wysoka kultura osobista

wysokie umiejętności komunikacyjne, energia, zaangażowanie, otwartość umiejętności zarządcze
ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU: KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Nadzór nad działem Administracyjnym
v Analiza dostępności i pozyskiwanie środków pomocowych ze źródeł regionalnych, krajowych, branżowych, europejskich
Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi
Sprawozdawczość GUS
Aktualizacja i dostosowywanie do obowiązujących przepisów regulaminów obowiązujących w Spółce oraz statutu Spółki
Sporządzanie, nadzór, ewidencja i katalogowanie umów z kontrahentami
Organizacja, zlecanie i nadzór nad naprawami, remontami i konserwacją budynków Spółki
Organizacja i nadzór nad inwentaryzacją majątku Spółki
Inne zadania zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny,
CV,
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
Dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub drogą pocztową na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Celna 21 , 74-300 Myślibórz
w kopertach z dopiskiem :
„ Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Administracyjny” do dnia 14 czerwca 2019 do godziny 1300.

Inne informacje:
1.Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,
2.Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną zwrócone kandydatom w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru.

Kliknij tu aby pobrać ogłoszenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Kliknij tu aby pobrać klauzulę informacyjną. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu informuje, że do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PGK i M w Myśliborzu wpłynęły 2 oferty konkursowe spełniające wymogi formalne, wynikające z procedury naboru. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 19 - 22 marca 2019 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu został wybrany Pan Bogusław Bukowski zamieszkały w Gorzowie Wlkp.

Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM sp. z o.o w Myśliborzu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu ul. Celna 21 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki formalne:
Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
Co najmniej 5 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym,
Korzystanie z pełni praw publicznych,
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
Niekaralność za przestępstwo i nie toczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM Sp .z o.o. w Myśliborzu” w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu, ulica Celna 21 w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15:00 lub przesłanie pocztą na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu, z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
Oferta winna zawierać:
Kwestionariusz osobowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu,
Pisemne oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu,
Kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie konkursu w pkt. II, CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji.
List motywacyjny, Informację o odbytych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i zdobytych uprawnieniach. Rada Nadzorcza telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. Wyciąg z regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu www.bip.mysliborz.pl oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu www.pgkim-mysliborz.com.
Informacje o PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu kandydaci mogą uzyskać do dnia 15 marca 2019 r. w siedzibie Spółki w Myśliborzu, ul. Celna 21, pokój nr 17, w godzinach od 7:00 do 15:00. Oferty kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz oferty nie spełniające wymogów kwalifikacyjnych podanych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza może odwołać, unieważnić lub zmienić warunki niniejszego konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Kliknij tu aby pobrać regulamin z załącznikami. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2019

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2019

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2019 ROKU

Odbiór październik 2019. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

AKTUALNY TERMIN ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Kwiecień/Październik 2019 - Wioski / Myślibórz

Odbiór kwiecień 2019. Odbiór październik 2019. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Szanowni Państwo! Klienci PGK i M sp. z o.o. w Myśliborzu. Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy Państwu klauzulę informacyjną o prawach wszystkich osób, którym Spółka świadczy usługi, na podstawie zawartych umów a tym samym dysponuje ich danymi osobowymi (m.in. dostawcy odpadów, lokatorzy wspólnot, dzierżawcy koszy, inni zleceniodawcy usług) Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, jak niżej:

1. Administratorem danych osobowych jest PGK i M Sp. z o.o. w Myśliborzu ul. Celna 21. W sprawach dotyczących danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, mail: sekretariat@pgkim-mysliborz.com, tel. 957473117.
2. Dane osobowe są i będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust.1 pkt. b RODO.
3. Administrator zobowiązuję się do nie przekazywania danych osobowych innym odbiorcom, bez uzyskania zgody, chyba ,że ogólnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okresy wynikające z odrębnych przepisów.
5. Osoby, których dane dotyczą maja prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody ile przetwarzane dane nie są niezbędne do realizacji zawartej umowy.
6. Osoby, których dane dotyczą maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.
7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy zawartej z PGK i M Sp. z o.o.
Zarząd PGKiM Sp. z o.o.

UWAGA! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że dzień 30 marca 2018 r (piątek) jest w Spółce dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r (sobota). Kasa i biura Spółki będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2018

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2018

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2018 ROKU

Odbiór październik 2018. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

AKTUALNY TERMIN ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Kwiecień/Październik 2018 - Wioski / Myślibórz

Odbiór kwiecień 2018. Odbiór październik 2018. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

UWAGA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że dzień 2 listopada 2017r (czwartek) jest w Spółce dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r (sobota). Kasa i biura Spółki będą nieczynne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zarządzeniem Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanej w miesiącu wrześniu i październiku br. nie będą odbierane zużyte opony (z samochodów osobowych, ciężarowych, ciągnikowych i innych).

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2017

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu(PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych i zagrodowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2017

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Podziękowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu za szybką i profesjonalną reakcje ze strony PGKiM.

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Aktualny termin odbioru gabarytów i sprzętu elektronicznego na terenie Miasta i Gminy Myślibórz

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Zarząd PGK i M Sp. z o.o. w Mysliborzu oferuje do wynajęcia dwa pomieszczenia biurowe w siedzibie Spółki przy ul. Celnej 21. Zapraszamy do współpracy. Tel. 95 747 31 65 lub 95 747 31 17

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu składa serdeczne podziękowania kierownictwu i pracowników sklepów INTERMARCHE w Dębnie i Myśliborzu oraz wszystkim darczyńcom za przeprowadzenie zbiórki karmy i akcesoriów dla piesków z naszego schroniska dla zwierząt.

UWAGA !!! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że: Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt (psów) prowadzonego przez Spółkę. Zapraszamy instytucje i organizacje do współpracy w zakresie wsparcia dla psów przebywających w schronisku (karma, nowe kocyki, kojce). Schronisko przeznaczone jest dla zwierząt z terenu gminy.

Kliknij tu aby pobrać regulamin schroniska. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2016

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu(PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych i zagrodowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2016

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w 2016 roku

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie: Sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Kliknij tu aby pobrać szczegółowe ogłoszenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz Nr BR.0050.63.2015.RGG z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu

Kliknij tu aby pobrać zarządzenie oraz regulamin. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w worki

Uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali się selektywnie zbierać odpady komunalne, w przypadku gdy worki dostarczane przez firmę zbierającą odpady są niewystarczające, mają możliwość bezpłatnego pobrania dodatkowych worków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz (pok. 112, 114) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz.

Wirtualny cmentarz

PGKiM Myślibórz stworzył bazę grobów na dużym oraz małym cmentarzu w Myśliborzu, aby każdy miał możliwość znaleźienia swoich bliskich na specjalnie przygotowanym wirtualnym Cmentarzu. Ta aplikacja webowa pozwoli Państwu oglądnąć nagrobek (zdjęcia), oraz odczytać dane na nagrobku. Cmentarz znajduje się pod adresem www.mysliborz.grobonet.com, lub dostępny jest z menu strony PGKiM.

Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu

Kliknij tu aby pobrać zarządzenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz budynki do 7 lokali mieszkalnych na temat zabezpieczenia pojemników na odpady w związku ze zmianami od 1 lipca 2013 r.

(Nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji, dla których obowiązują dotychczasowe zasady odbioru odpadów w oparciu o aktualne umowy).

Szanowni Państwo!

W związku z wchodzącymi w życie z dniem 01 lipca 2013r. zmianami w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu z dniem 30 czerwca 2013 r. rozwiązuje z Państwem umowę na wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z wcześniejszym wypowiedzeniem.

PGK i M w wyniku wygrania przetargu będzie dalej świadczył te usługi, ale w oparciu o umowę z Gminą Myślibórz, do której mieszkańcy wnosić będą opłaty zgodnie ze złożonymi deklaracjami, według stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek z dniem 1 lipca wyposażyć je na własny koszt w pojemniki na odpady zmieszane. Natomiast worki na odpady segregowane, dla mieszkańców , którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, dostarczy nieodpłatnie firma Eko-Myśl przed 1 lipca 2013 r. i firma ta będzie odbierała odpady segregowane. Każdy mieszkaniec otrzyma po 4 worki z przeznaczeniem na różne typy odpadów (1/ papier 2/ szkło 3/ tworzywa sztuczne, opakowania wielo materiałowe i metale 4/ odpady zielone i inne ulegające biodegradacji).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu dotychczas użytkowanych pojemników na odpady komunalne albo ich wydzierżawienie od PGK i M w Myśliborzu. Koszt dzierżawy pojemników ustala się na 2 złote miesięcznie +VAT i będzie opłacany 2 razy do roku ( 2x12 zł +VAT) na podstawie wystawionej faktury, po zawarciu umowy dzierżawy.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są zakupem pojemników na własność zapłacą cenę ustaloną indywidualnie w zależności od stanu technicznego i typu pojemnika.

Mieszkańcy, którzy zakupią pojemniki z innych źródeł i nie są zainteresowani zakupem pojemników, ani ich dzierżawą od PGK i M zobowiązani są do dnia 30 czerwca 2013r. zwrócić pojemnik firmie PGK i M.

Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty oraz budynki, w których jest powyżej 7 lokali mieszkalnych wyposażone będą w pojemniki zbiorcze i ich ta informacja nie dotyczy.

Dodatkowe informacje: PGK i M Myślibórz ,Tel. 957473165 wew.122

Deklaracja odnośnie dzierżawy, zakupu, zwrotu pojemników na odpady zmieszane

Komunikat w sprawie procedury wypowiadania umów na wywóz odpadów w związku z wejściem w życie tzw. "Ustawy śmieciowej".

Z dniem 1 lipca zmieniają się zasady gospodarki odpadami stałymi. Mieszkańcy gminy opłaty za opróżnianie pojemników na śmieci i odbiór odpadów segregowanych wnosić będą na konto gminy według stawek ustalonych przez Radę Miejską. Firma wywożąca odpady wybrana zostanie w drodze przetargu. Dotychczasowe umowy z naszą Spółką winny być rozwiązane w drodze wypowiedzenia.

Zatem właściciele nieruchomości zamieszkałych ( a w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych-ich zarządy) zobowiązane są do złożenia wypowiedzeń umów o wywóz odpadów stałych w terminie do 31 maja 2013 r. w siedzibie Spółki lub na jej adres, drogą pocztową.

Uwaga

powyższe wypowiedzenia nie dotyczą nieruchomości niezamieszkałych (firm, placówek oświatowych, urzędów , sklepów, hoteli, czyli obiektów nie przeznaczonych do zamieszkania na stałe ). Dla tych odbiorców Spółka będzie świadczyła usługi zgodnie z zawartymi umowami.