Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu


UWAGA! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że dzień 30 marca 2018 r (piątek) jest w Spółce dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r (sobota). Kasa i biura Spółki będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2018

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2018

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2018 ROKU

Odbiór październik 2018. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

AKTUALNY TERMIN ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Kwiecień/Październik 2018 - Wioski / Myślibórz

Odbiór kwiecień 2018. Odbiór październik 2018. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

UWAGA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że dzień 2 listopada 2017r (czwartek) jest w Spółce dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r (sobota). Kasa i biura Spółki będą nieczynne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zarządzeniem Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanej w miesiącu wrześniu i październiku br. nie będą odbierane zużyte opony (z samochodów osobowych, ciężarowych, ciągnikowych i innych).

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2017

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu(PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych i zagrodowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2017

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Podziękowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu za szybką i profesjonalną reakcje ze strony PGKiM.

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Aktualny termin odbioru gabarytów i sprzętu elektronicznego na terenie Miasta i Gminy Myślibórz

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Zarząd PGK i M Sp. z o.o. w Mysliborzu oferuje do wynajęcia dwa pomieszczenia biurowe w siedzibie Spółki przy ul. Celnej 21. Zapraszamy do współpracy. Tel. 95 747 31 65 lub 95 747 31 17

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu składa serdeczne podziękowania kierownictwu i pracowników sklepów INTERMARCHE w Dębnie i Myśliborzu oraz wszystkim darczyńcom za przeprowadzenie zbiórki karmy i akcesoriów dla piesków z naszego schroniska dla zwierząt.

UWAGA !!! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że: Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt (psów) prowadzonego przez Spółkę. Zapraszamy instytucje i organizacje do współpracy w zakresie wsparcia dla psów przebywających w schronisku (karma, nowe kocyki, kojce). Schronisko przeznaczone jest dla zwierząt z terenu gminy.

Kliknij tu aby pobrać regulamin schroniska. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2016

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu(PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych i zagrodowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2016

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w 2016 roku

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie: Sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Kliknij tu aby pobrać szczegółowe ogłoszenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz Nr BR.0050.63.2015.RGG z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu

Kliknij tu aby pobrać zarządzenie oraz regulamin. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w worki

Uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali się selektywnie zbierać odpady komunalne, w przypadku gdy worki dostarczane przez firmę zbierającą odpady są niewystarczające, mają możliwość bezpłatnego pobrania dodatkowych worków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz (pok. 112, 114) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz.

Wirtualny cmentarz

PGKiM Myślibórz stworzył bazę grobów na dużym oraz małym cmentarzu w Myśliborzu, aby każdy miał możliwość znaleźienia swoich bliskich na specjalnie przygotowanym wirtualnym Cmentarzu. Ta aplikacja webowa pozwoli Państwu oglądnąć nagrobek (zdjęcia), oraz odczytać dane na nagrobku. Cmentarz znajduje się pod adresem www.cmentarz.pgkim-mysliborz.com, lub dostępny jest z menu strony PGKiM.

Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu

Kliknij tu aby pobrać zarządzenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz budynki do 7 lokali mieszkalnych na temat zabezpieczenia pojemników na odpady w związku ze zmianami od 1 lipca 2013 r.

(Nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji, dla których obowiązują dotychczasowe zasady odbioru odpadów w oparciu o aktualne umowy).

Szanowni Państwo!

W związku z wchodzącymi w życie z dniem 01 lipca 2013r. zmianami w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu z dniem 30 czerwca 2013 r. rozwiązuje z Państwem umowę na wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z wcześniejszym wypowiedzeniem.

PGK i M w wyniku wygrania przetargu będzie dalej świadczył te usługi, ale w oparciu o umowę z Gminą Myślibórz, do której mieszkańcy wnosić będą opłaty zgodnie ze złożonymi deklaracjami, według stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek z dniem 1 lipca wyposażyć je na własny koszt w pojemniki na odpady zmieszane. Natomiast worki na odpady segregowane, dla mieszkańców , którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, dostarczy nieodpłatnie firma Eko-Myśl przed 1 lipca 2013 r. i firma ta będzie odbierała odpady segregowane. Każdy mieszkaniec otrzyma po 4 worki z przeznaczeniem na różne typy odpadów (1/ papier 2/ szkło 3/ tworzywa sztuczne, opakowania wielo materiałowe i metale 4/ odpady zielone i inne ulegające biodegradacji).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu dotychczas użytkowanych pojemników na odpady komunalne albo ich wydzierżawienie od PGK i M w Myśliborzu. Koszt dzierżawy pojemników ustala się na 2 złote miesięcznie +VAT i będzie opłacany 2 razy do roku ( 2x12 zł +VAT) na podstawie wystawionej faktury, po zawarciu umowy dzierżawy.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są zakupem pojemników na własność zapłacą cenę ustaloną indywidualnie w zależności od stanu technicznego i typu pojemnika.

Mieszkańcy, którzy zakupią pojemniki z innych źródeł i nie są zainteresowani zakupem pojemników, ani ich dzierżawą od PGK i M zobowiązani są do dnia 30 czerwca 2013r. zwrócić pojemnik firmie PGK i M.

Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty oraz budynki, w których jest powyżej 7 lokali mieszkalnych wyposażone będą w pojemniki zbiorcze i ich ta informacja nie dotyczy.

Dodatkowe informacje: PGK i M Myślibórz ,Tel. 957473165 wew.122

Deklaracja odnośnie dzierżawy, zakupu, zwrotu pojemników na odpady zmieszane

Komunikat w sprawie procedury wypowiadania umów na wywóz odpadów w związku z wejściem w życie tzw. "Ustawy śmieciowej".

Z dniem 1 lipca zmieniają się zasady gospodarki odpadami stałymi. Mieszkańcy gminy opłaty za opróżnianie pojemników na śmieci i odbiór odpadów segregowanych wnosić będą na konto gminy według stawek ustalonych przez Radę Miejską. Firma wywożąca odpady wybrana zostanie w drodze przetargu. Dotychczasowe umowy z naszą Spółką winny być rozwiązane w drodze wypowiedzenia.

Zatem właściciele nieruchomości zamieszkałych ( a w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych-ich zarządy) zobowiązane są do złożenia wypowiedzeń umów o wywóz odpadów stałych w terminie do 31 maja 2013 r. w siedzibie Spółki lub na jej adres, drogą pocztową.

Uwaga

powyższe wypowiedzenia nie dotyczą nieruchomości niezamieszkałych (firm, placówek oświatowych, urzędów , sklepów, hoteli, czyli obiektów nie przeznaczonych do zamieszkania na stałe ). Dla tych odbiorców Spółka będzie świadczyła usługi zgodnie z zawartymi umowami.