O spółce

Podstawowe informacje o spółce

Historia rozwoju Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu powstało na podstawie Uchwały Nr. XX/119/91 z dnia 19 Listopada 1991r. Rady Miasta i Gminy Myślibórz i aktu notarialnego Nr 4278/1991r. z dnia 30 grudnia 1991r. Przedstwiciele Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz w osobach Pani Burmistrz Wiesławy Janiny Różyckiej i Członka Zarządu Pana Bronisława Teodorczyka przekształcili Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnścią.

Z dniem 1 stycznia 1992r. przedsiębiorstwo stało się Spółką świadczącą usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, budownictwem, cmentarnictwem oraz usługami na rzecz lokatorów, a ponadto wszelkimi usługami komunalnymi, transportowo-sprzętowymi, stolarskimi i magazynowymi jak również produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych i działalnością handlową w zakresie artykułów przemysłowo spożywczych.

Spółce nadano statystyczny numer identyfikacyjny:
Regon: 210519640
NIP: 597 000 29 82

W okresie powstawania Spółka miała swoją siedzibę w Myśliborzu przy ul. Armii Polskiej 14.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy w dniu 27 lutego 1992r. i wpisana do Rejestru Sądowego Spółek Handlowych RHB 757 i nadano je numer rejestru h. 76/92.

Z dniem 1 lipca 1995 roku ze struktury organizacyjnej Spółki została wyodrębniona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
pod nazwą Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. w Myśliborzu z siedzibą przy ul. Wschodniej 1.

Dnia 1 kwietnia 1995 roku Prezesem Zarządu Spółki wybranym w drodze konkursu został Prezes Spółki, Pan mgr inż. Bogdan Wodonos.

W skład struktury organizacyjnej wchodziły:

 • Zarząd
 • Administracja
 • Księgowość
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zaopatrzenie
 • Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej
 • Zakład Wodociągów
 • Działalność Pomocnicza

Z dniem 1 stycznia 1997 roku ze struktury organizacyjnej Spółki wyodrębniona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka z o.o. w Myśliborzu z siedzibą przy ul. Cienistej 2.

Od dnia 15 listopada 2002 roku Spółka zmieniła adres swojej siedziby z ul. Armii Polskiej 14 na ul. Celną 21 w Myśliborzu.

Od dnia 1 kwietnia 2003 roku zlikwidowano działalność związaną ze sprzedażą i dystrybucją gazu bezprzewodowego.

W okresie od grudnia 2011 roku do stycznia 2015 roku funkcję Prezesa sprawował Pan Roman Matijuk

Od kwietnia 2015 roku Prezesem Zarządu jest Pan Krzysztof Szawarski

Od 3 kwietnia 2019 roku Prezesem Zarządu jest Pan Bogusław Bukowski

Obecnie Spółka działa w poniższej strukturze organizacyjnej:

 • Zarząd
 • Administracja
 • Księgowość
 • Pion Zarządcy Nieruchomości
 • Pion Techniczny

13.10.2003 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców pod numerem 0000171539